2018-04-24 LEHS Varsity v McKinney North - Sarona Winfrey Photography