2018-04-10 LEHS JV v Turner - Sarona Winfrey Photography